top of page

מערכת נושמים לרווחה

סרטוני הדרכה

סרטון מספר 3 

הוספת שאלונים

משך הסרטון: 2:46 דקות

סרטון מספר 6

סל המענים 

משך הסרטון: 2:38 דקות

סרטון מספר 9

הוספת מוצר מסל המענים-תשלום למשפחה

משך הסרטון: 2:21 דקות

סרטון מספר 2 

הוספת בני משפחה

משך הסרטון: 3:03 דקות

סרטון מספר 5 

הקדמה - שימוש בסל המענים 

משך הסרטון: 4:09 דקות

סרטון מספר 8

פתיחת ספק חדש 

משך הסרטון: 1:24 דקות

סרטון מספר 1 

פתיחת תיק משפחה

משך הסרטון: 1:48 דקות

סרטון מספר 4 

נושאי התערבות ויצירת פעילות חדשה

משך הסרטון: 4:48 דקות

סרטון מספר 7

שיתוף תיק המשפחה

משך הסרטון: 1:20 דקות

שאלות ותשובות

?איך מחפשים את מרכז עוצמה במערכת

תשובה: בשדה החיפוש הכללי ניתן לכתוב "מרכז עוצמה אלעד" (זוהי דוגמא - כל אחד יכתוב את מרכז העוצמה בו הוא עובד) ולהקיש על מקש ה- Enter.

?כיצד ניתן להוסיף אנשים למרכז עוצמה

תשובה: תיק משפחה>בן משפחה/איש קשר> 

1. סימון התיבה "משתתף במרכז עוצמה"

2. הכנסת שם מרכז עוצמה בו הוא משתתף בשדה "יישוב מרכז עוצמה"

?כיצד מקימים קבוצת מרכז עוצמה

תשובה: מרכז עוצמה>"קבוצת מרכז עוצמה חדשה">יש להקליד את שם הקבוצה + שם הרשות ולמלא את השדות הרלוונטים.

?כיצד משייכים משתתף במרכז עוצמה לקבוצת מרכז עוצמה

תשובה: מרכז עוצמה>סדנאות מרכז עוצמה>שיוך בן משפחה לקבוצה.

 

?כיצד מסמנים נוכחות בקבוצות מרכז עוצמה

תשובה: מרכז עוצמה>מפגש חדש>מילוי הפרטים הרלוונטים>סימון נוכחות חברי הקבוצה.

 

?מהו חזון מרכז עוצמה

תשובה: החזון הינו תכנון עתידי לטווח הארוך לגבי פעילות המרכז.

 

?מהי תכנית עבודה שנתית

תשובה: פירוט התחומים הם יעסקו במרכז עוצמה:

מטרות, יעדים, מדדי הצלחה לעמידה ביעדים, קבוצות מתוכננות להקמה על ציר הזמן (גאנט) וחברי הצוות המלווים את הפעילות.

 

?מהו תקציב מרכז עוצמה

תשובה: תקציב מרכז עוצמה מוקצה מהרשות ואיננו באחריות נושמים לרווחה.

ניתן להזין את התקציה ואת הביצוע בחלק התקציב. התקציב יסוכם אוטומטית. 

 

?איך יוצרים פעילות עם המנחה הרשותי

תשובה: יומן פעילויות>אירוע חדש פגישה שוטפת עם המנחה הרשותי.

 

?איך יוצרים פעילות פרטנית עם לקוח מרכז עוצמה

תשובה: יומן פעילויות>אירוע חדש>מפגש פרטני.

?איך בונים את המיפוי הרשותי

תשובה: עמוד רשותי>תכניות ומענים נוספים/אנשי מקצוע>שירות חדש>בחירה של תוכנית או איש מקצוע>מילוי הפרטים הרלוונטים.

Please reload

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page