top of page

תנו לנו לעזור.

נשמח לנסות ולסייע בתחומי מערכת המידע, גישה לתיבת הדואר הארגונית והמחשב

דרך "פנייה חדשה" מתוך המערכת

טלפון: 08-9146766

איך פונים אלינו ?

טרם פנייה, מומלץ להיעזר במידע הקיים באתר  ...

bottom of page